İnternet Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

KALYON FİLTRE VE SULAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

1. GENEL TANIM

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla KALYON FİLTRE VE SULAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda gösterilen kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) dahilinde; VERİ SORUMLUSU tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin işlenme amaçlarının detaylarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

Kimlik

Kimlik Verisi
Kimlik Verisine Ait Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
Ad-Soyad Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form – Belge

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Hukuki Sebepler
Kanunlarda Öngörülmesi

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

İletişim

İletişim Verisi
İletişim Verisine Ait Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
Adres no

E-posta adresi

İletişim adresi

Telefon no v.b.

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form – Belge

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Hukuki Sebepler
Kanunlarda Öngörülmesi

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

İşlem Güvenliği

İşlem Güvenliği Verisi
İşlem Güvenliği Verisine Ait Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
IP adresi bilgileri

İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form – Belge

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Hukuki Sebepler
Kanunlarda Öngörülmesi

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Pazarlama

Pazarlama Verisi
Pazarlama Verisine Ait Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
Çerez kayıtları Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form – Belge

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Hukuki Sebepler
Kanunlarda Öngörülmesi

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dahilinde, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
VERİ KATEGORİLERİ YURTİÇİ YURTDIŞI YURTİÇİ YURTDIŞI
Kimlik

İletişim

İşlem Güvenliği

Pazarlama

Tedarikçiler

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Bilgilendirme

Yasal Yükümlülük

Hukuki Sebepler
YURTİÇİ YURTDIŞI
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Yasal Düzenleme

Kanundan kaynaklanan diğer işleme şartlarının varlığı

Yükümlülük ve taahhütlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Haklarınızı kullanmak için, https://www.kalyonfiltre.com/ adresinde bir örneği bulunan veya Veri Sorumlusu adresinden fiziken alabileceğiniz, ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

  • T 29 Ekim Mahallesi Balkan Caddesi No:18 Yazıbaşı Torbalı / İzmir adresi (Veri Sorumlusu adresi) sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
  • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

KALYON FİLTRE VE SULAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ