Genel KVKK Aydınlatma Metni

KALYON FİLTRE VE SULAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

1. Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla KALYON FİLTRE VE SULAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’ nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda gösterilen kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) dahilinde; KALYON FİLTRE VE SULAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin işlenme amaçlarının detaylarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

A. KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları (Kişi Grupları) Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Hissedar/Ortak

Çalışan

Tedarikçi Yetkilisi

Ziyaretçi

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Tedarikçi Çalışanı

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Veli / Vasi / Temsilci

Habere konu kişi

Stajyer

Çalışan Adayı

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form – Belge

El yazısı

Hard Copy

Belge Aslı

Fihrist

E-Posta – Yurtiçi

Dijital Yöntemler

Yazılım Programı – Yurtiçi

Belge Yönetim Yazılımı

E-Posta – Yurtdışı

Excel Programı

Muhasebe Programı

Şifreli Dosya

Bilgisayar Ortamı

Web Tabanlı Yazılım

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Diğer – Mesleki Başarı ve Ödül Belgelerinin Sunumu

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Diğer – Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Diğer – Personel Devam Kontrol Sisteminin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Hukuki Sebepler
Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Açık Rızanın Alınması

Sözleşme İmzalanması

İlgili Kişinin Alenileştirmiş Olması

B. DİĞER KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları (Kişi Grupları) Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kamu Görevlisi

İnternet Sitesi Ziyaretçi

Tedarikçi

Acente Yetkilisi

Dava, İcra Dosyası Tarafı

Doktor

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İşyeri Hekimi

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form – Belge

Belge Aslı

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler
Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Sözleşme İmzalanması

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dahilinde, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

A. KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları Aktarım Yapılan Taraflar
KİŞİ GRUPLARI YURT İÇİ YURT DIŞI
Hissedar/Ortak

Çalışan

Tedarikçi Yetkilisi

Ziyaretçi

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Tedarikçi Çalışanı

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Veli / Vasi / Temsilci

Habere konu kişi

Stajyer

Çalışan Adayı

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Diğer – Şirket Vekili, Mali Müşavir

Tedarikçiler

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Diğer – Mali Müşavir – Muhasebe

Hissedarlar

Diğer – Hukuk Müşaviri

İş Ortakları

Herkese Açık

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Tedarikçiler

Diğer – Müşteri

Kişisel Verinin Aktarım Amacı
YURT İÇİ YURT DIŞI
İdare Talebi

Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi

Sözleşme İmzalanması

Ticari Amaç

Ödeme İşlemleri

Mahkeme Emri

Yasal Yükümlülük

İlgili Kişi için Hizmet Sunumu

Operasyonel İşlemler

Bilgilendirme

Ticari Amaç

İlgili Kişi için Hizmet Sunumu

Sözleşme

Hukuki Sebepler
YURT İÇİ YURT DIŞI
Kanundan kaynaklanan diğer işleme şartlarının varlığı

Yükümlülük ve taahhütlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması

Yasal Düzenleme

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Sözleşmenin Varlığı

Açık Rıza

B. DİĞER KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları Aktarım Yapılan Taraflar
KİŞİ GRUPLARI YURT İÇİ YURT DIŞI
Kamu Görevlisi

İnternet Sitesi Ziyaretçi

Tedarikçi

Acente Yetkilisi

Dava, İcra Dosyası Tarafı

Doktor

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İşyeri Hekimi

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Diğer – Şirket Vekili, Mali Müşavir

Tedarikçiler

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İş Ortakları

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Kişisel Verinin Aktarım Amacı
YURT İÇİ YURT DIŞI
İdare Talebi

Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi

Mahkeme Emri

Bilgilendirme

Yasal Yükümlülük

İlgili Kişi için Hizmet Sunumu

Operasyonel İşlemler

Sözleşme

Ticari Amaç

Hukuki Sebepler
YURT İÇİ YURT DIŞI
Kanundan kaynaklanan diğer işleme şartlarının varlığı

Yükümlülük ve taahhütlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması

Yasal Düzenleme

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Açık Rıza

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Haklarınızı kullanmak için, https://www.kalyonfiltre.com/ adresinde bir örneği bulunan veya Veri Sorumlusu adresinden fiziken alabileceğiniz, ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi;

  • T 29 Ekim Mahallesi Balkan Caddesi No:18 Yazıbaşı Torbalı / İzmir adresi (Veri Sorumlusu adresi) sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
  • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

KALYON FİLTRE VE SULAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ